• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • به عشق ايران و فرهنگ ايراني

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
12049 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

به عشق ايران و فرهنگ ايراني

روزنامه آتيه  11 اسفندماه 1377
گفت وگو با دكتر فريدون جنيدي ايران شناس و پژوهشگر شاهنامه فردوسي

«خردمندان،‌ آن كسي را كه بر سر گنج نشسته باشد واز ديگران دريوزگي كند فرزانه نمي شمارند. آن گنج آكنده از گوهر كه مابر سر آن نشسته ايم نوشته ها ويادگارهاي پرارج نياكان ماست كه درهرزمان، جويندگان را به كار مي آيد. نجات از توفان بنيان كن خودگم كردگي براي ما ايرانيان، روي آوردن به فرهنگ پايدار وشكوهمند ايراني است.»        
دكترفريدون جنيدي اهل نيشابور ومتولد فروردين ماه سال 1318 است. وي دركوهستان ريوند در روستاي فيشان كه امروز بنام معدن فيروزه شهرت دارد ديده به جهان گشود وبراثر دو آزمايش بزرگ و ياد وتجربه تلخ دركودكي با خدا عهد وپيمان بست تا همواره ياور نيكي ونيكان باشد وهرگز گرد زشتي وپليديها نگردد.
گرويدن به نيروهاي نيك براي او رواني آرام و جاني سرخوش فراهم آورد و نتيجه اين آرامش لطافتي شد كه در 19سالگي بصورت طبع شعر خودرا نشان داد. ازآنجا كه جنيدي نفس دانش را مهم وپربها مي داند، با مدرك گرايي سخت مخالف است. درباره سابقه تحصيلي خود علاقه اي به سخن گفتن ندارد. فقط مي دانيم از كودكي به اتفاق خانواده درتهران بوده ، در14 سالگي به نيشابور بازگشته ودرآنجا نزد حسن سجادي كه خود ازشاگردان اديب نيشابوري بوده بافرهنگ ايران آشنا شده وبه دانشگاه تهران نيز راه يافته است.
- «فرهنگ هركشور درست مانند تنه يك درخت است. هردرختي داراي ريشه، تنه وساقه است. هردرختي داراي ريشه، تنه وساقه است. براي گرفتن محصول وميوه خوب ازيك درخت بايد به ريشه آن توجه ودقت كرد. اگر ريشه از تنه جدا شود، درخت ميوه نخواهدداد. به همين دليل آينده جامعه ايران وجوانان آن را درگرو فرهنگ كهن آن مي دانم. براين اساس توجه به عميقترين زمينه هاي فرهنگي ايران را سرلوحه كار خود قراردادم وزماني كه كارم را دراين راه آغاز كردم درپيشگاه خداوند سوگند يادكردم تا نفس دارم براي ايران كاركنم.»
فعاليتهاي بنياد فرهنگي نيشابور
درسال 1358 جنيدي بنياد فرهنگي نيشابور را بنا نهاد. مي گويد:
-    ما دراين بنياد، به عميقترين وتازه ترين پديده هاي فرهنگ توجه مي كنيم.
البته پژوهشهاي عميق، خريدار كمتري دارد وچون خريدار كمتر از عرضــه است بهترديـديــم كار  را از ريشه يعني از نوباوگان وجوانان شروع كنيم. براي اين كار دوراه وجود داشت. يا اشخاصي مانند دهقانان زمان باستان دركنار ما يار و ياور باشند كه اين امر به دليل مشكلات اقتصادي آنان ميسر نبود. راه ديگر اين بود كه دولت بيدرنگ وبيدريغ بدون منت و با افتخار ازيك چنين بنيادي حمايت كند تا ثمره كارهاي ما به دست جوانان برسد و چون اين امر نيز تا به امروز ميسر نشد كار بنياد به ركود درآمده است. اما باتمام مشكلات به كار خودمان ادامه مي دهيم. ضمن اين كه جنبه دوم كارمان آموزشي است و نيازي به ماديات ندارد بسيار پررونق است، به گونه اي كه درهفته شش جلسه آموزش فرهنگ ايران باستان به صورت افتخاري برگـــزار  مي شود. ازجمله اين برنامه ها آموزش زبان پهلوي است كه از آغاز كار بنياد به طور جدي به آن پرداختيم و خوشبختانه نتيجه بسيار مطلوبي نيز ازآن گرفتيم.
زمينه هاي شكل گيري بنياد نيشابور
   آتيه : چه روشي را براي آشنا كردن جوانان با شاهنامه انتخاب كرده ايد؟
-   من درسالهاي پيش از تأسيس بنياد باتوجه به شرايطي كه جامعه داشت به نظرم مي رسيد كه تنهاراه چاره ايرانيان اين است كه شاهنامه بخوانند. اما نمي دانستم چطور مي شود دختر جواني را كه زن روز مي خواند به خواندن شاهنامه ترغيب كرد. به همين دليل تصميم گرفتم داستانهاي شاهنامه را به صورت كتابهاي مستقل هركدام در 120 صفحه به گونه اي تهيه و تنظيم كنم تا جوان ايراني آن را راحت تر بخواند. دراين راه به نظرم رسيد كه ضمن آشنايي جوان با شاهنامه، شيوه فارسي نويسي صحيح را آموزش بدهيم. دراين راه قصد كردم تا به هيچ عنوان با زبان عربي كه بيش از هزارسال است با زبان فارسي درآميخته مبارزه نكنم ودراين راه با موفقيت توانستم بدون مبارزه با زبان عربي واختراع واژه فارسي 21 سال گام بردارم ونشان بدهم فارسي نه تنها ناتوان نيست بلكه بسيار هم غني است.
بنياد نياز به همراهي دارد
  آتيه : غيراز كار بنياد درجاي ديگري اشتغال نداريد؟
-   هرگز دوست نداشتم درجايي شاغل باشم. چون درآن صورت وقت لازم را براي كارهاي بنياد وآنچه مورد علاقه ام بود پيدا نمي كردم.
   آتيه : باتوجه به اين كه درجايي شاغل نيستيد و بنياد نيشابور تنها محل كار ومنبع درآمد زندگي شماست ، ازمزايا وامكاناتي مانند بيمه چگونه استفاده مي كنيد؟
-   من نه بيمه هستم ونه به سازماني تعلق دارم ونه ازسوي مركزي حمايت مي- شوم. محل كار ما نيز ساختماني است قديمي. ساختماني 40 ساله كه پدر همسرم آن را وقف اين كار كرده است. كارمندان بنياد همه افتخاري هستند و عاشقان فرهنگ ايران. جز يك نفر كه امور مربوط به حروفچيني را به عهده دارد حقوقبگير ديگري نداريم. ما ازنظر مالي با بنيه بسيار ضعيف وتنها با عشق به راهي كه درپيش گرفته ايم ادامه مي دهيم.
    آتيه : آيا مسئولان از وجود اين بنياد وكار آن با اطلاع هستند؟
-  آقاي خاتمي بهتراز هركسي بنياد ما را مي شناسد. آقاي مهاجراني وديگر مسئولان وزارت ارشاد همين طور.
   آتيه : هيچ وقت با آنها درارتباط با نوعي همكاري و مساعدت صحبت كرده ايد؟
-  من به كشورم عاشقانه خدمت كرده ام. آيا اين براي دولتمردان كافي نيست تا قدمي به سوي ما بردارند؟ از نزديك حال ما را جويا شوند وخود با رغبت دست كمك به سوي ما درازكنند؟ من حاضر نيستم ازكسي تقاضاي كمك كنم. من اگر دست به چنين كاري زدم ديگر فرهيخته نيستم. آيا سازماني مانندشهرداري كه اين همه ساختمان مجلل ساخته است وخود را يكي از پيشروان انديشه فرهنگي مي داند نمي توانست يك ساختمان مناسب به جاي اين ساختمان قديمي دراختيار بگذارد؟ من در نيشابور 25 هكتار زمين را وقف كردم تا دانشگاهي بزرگ تأسيس كنم.  ساخت اين دانشگاه كه دانشگاهي است بدون مدرك و بافت آن بصورت دانشگاهي درنظر گرفته شده است، بدون كمك دولت امكانپذير نيست. اما متأسفانه  تا اين تاريخ پاسخ لازم را دريافت نكردم.
جنيدي فعاليت  خودرا دراين زمينه از 20 سال پيش آغاز كرده است. او به اين اميد كه ايران همانند روزگار پيشين علوم و پرورش دهنده عالمان باشد چنين طرحي را درنظرگرفته است. وي دراين دهكده تمام امكاناتي كه دانشجو براي زندگي نياز دارد درنظر گرفته و دانش پژوهان به دليل مشكلات مالي از فراگيري علم نمانند. منابعي نيز درنظر گرفته تا با استفاده از آن اساتيد دانشگاه تأمين  شود. وي اين طرح  را موفقيت آميز مي داند و معتقد است اگر دولتمردان دراين زمينه تأخير كنند واورا ياري ندهند، كشورهاي ديگر به اجراي اين طرح مي پردازند.


  • بنیاد نیشابور