• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • پايان ۳۰ سال ويرايش شاهنامه

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
14660 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

پايان ۳۰ سال ويرايش شاهنامه

روزنامه ي توسعه / سه شنبه بيست و دوم شهريور ماه ۱۳۸۴ / شمارۀ ۱۲۰۱
با همت دکتر فريدون جنيدي صورت گرفت:
گروه فرهنگ – مهبود مهرنوش : تا پايان سال ۸۴ کار ويرايش شاهنامة فردوسي توسط دکتر فريدون جنيدي به اتمام ميرسد . ويرايش شاهنامه از سال ۱۳۵۴ آغاز شد و تا کنون ادامه دارد .
فريدون جنيدي ، شاهنامه شناس و بنيانگزار بنياد نيشابور گفت : در زمان غزنويان ابياتي را به شاهنامه افزودند و متاسفانه هزار سال است اين سخن ناروا که محمود مشوق فردوسي در سرودن شاهنامه بوده است در فرهنگ ايران جاري است بازآنکه فردوسي اين اثر را در سال ۳۷۰ آغاز کرده و در سال ۴۰۰ هجري به پايان رسانده است . و محمود در سال ۳۸۸ و به گفتة گرديزي در سال ۳۸۹ به امارت خراسان رسيد . پس چگونه مي تواند مشوق فردوسي در سرودن شاهنامه بوده باشد ؟ به اين موضوع هيچ يک از افرادي که در بارة شاهنامه داوري مي کنند ، دست نيافته اند و اين به خاطر آن است که تا کنون به تاريخ ننگريسته اند تا حقيقت ماجرا را دريابند .
به گفتة او کار شاهنامه ۱۹ سال پيشتر از فرمانروايي سلطان محمود آغاز شده است بنابراين فردوسي شاهنامه را براي زنده نگهداشتن افتخارات ايران سروده است نه براي سيم و زري که سلطان محمود به او وعده داده است . او گفت : هنگامي که فردوسي در پايان شاهنامه در نامة رستم فرخزاد به برادرش اشاره مي کند " بر اين سال ها چهار صد بگذرد " منظور همان چهارصد هجري و زمان پايان يافتن شاهنامه و هنگام محمود است و در همين نامه فردوسي مي گويد " شود بنده بي هنر شهريار / نژاد و بزرگي نيايد به کار " که در اين سخن فردوسي روشن تر از آفتاب ، محمود را بندة بي هنر و زر خريد مي نامد . اين خود دليل ديگري در رد اين مطلب است که سلطان محمود مشوق فردوسي بوده است .
رييس بنياد نيشابور ، با تاکيد دربارۀ ابيات اضافه شده بر شاهنامه اظهار داشت : در درازناي هزار سال ، نويسندگان شاهنامه هر بار که بيتي را در نيافتند ، ابياتي را از خود بدان اضافه کردند و بدين ترتيب شاهنامه پر از افزوده هاي آنان شد .
به گفتة اين شاهنامه پژوه ، هدف از ويرايش شاهنامه در حقيقت پيراستن اين اثر از افزوده بوده است ، کاري که تا کنون کسي بدان دست نيافته است .
برگرفته از www.tehranavenue.com / شهريور ۱۳۸۱


  • بنیاد نیشابور