• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • خاطرات اردشیر زارع زرتشتی

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
91 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

خاطرات اردشیر زارع زرتشتی

دفتر نخست «خاطرات اردشیر زارع زرتشتی»، که حاوی شگفت‌ترین خاطرات درباره کارها و مسافرت‌های او در ایران و آسیا تا سونامی دریایی سدۀ پیش و پیشنهادها و کارهای شگفت او دربارۀ مسائل ایران است، در 312 ص منتشر شده است و به بهای 50 هزار تومان در دفتر بنیاد نیشابور عرضه می‌شود.

به‌زودی دفترهای پسین نیز آماده خواهد شد.


  • بنیاد نیشابور